Debug ứng dụng Node ngay trên VSCode

Như đã học ở Bài 19 – Debug Node.js app, chúng ta đã biết cách sử dụng nodemon và Chrome Developer Tools để debug Node app. Bài này chúng ta sẽ tìm hiểu cách debug Node app ngay trên VSCode, giảm bớt số cửa sổ không cần thiết.

Trước tiên, bạn cần tạo 1 folder .vscode (có dấu . ở trước) nằm ở folder chứa code (cùng folder với file package.json). Trong folder .vscode, bạn tạo 1 file launch.json với nội dung như sau:

{
 "version": "0.2.0",
 "configurations": [
  {
   "type": "node",
   "request": "attach",
   "name": "Attach",
   "port": 9229,
   "restart": true
  }
 ]
}

Khi bạn muốn debug thì:

 • Start ứng dụng với nodemon --inspect
 • Start debugger ở VSCode
 • Sau đó bạn có thể đặt breakpoint giống như Chrome Developer Tools
 • Khi bạn không muốn debug nữa