React và TypeScript (phần 2)

react-typescript

ReactTypeScript là 2 công nghệ mà không hề xa lạ đối với mọi người. Chắc chắn rằng chưa dùng qua thì các bạn cũng đã nghe qua 2 cái tên này. Nhưng các bạn có biết là tổ hợp React + TypeScript vẫn còn khá mới mẻ và xa lạ với nhiều người, chí ít là những người xung quanh bản thân của mình. Và hôm nay, mình xin mạn phép giới thiệu với các bạn về tổ hợp cực kỳ “hữu dụng” và “mạnh mẽ” này. 😎

Chào mừng các bạn quay lại với topic React + TypeScript phần 2. Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về:

 1. Utility Types
 2. Type Composition
 3. Sử dụng với Redux
 4. Generic Component pattern

Bạn nào chưa xem phần 1 có thể xem tại: React TypeScript phần 1

Utility Types


Utility Types là những type hỗ trợ mà chính TypeScript sẽ cung cấp cho các bạn sử dụng. Utility Types bao gồm khá nhiều thứ, và mình sẽ đề cập đến 3 utility được dùng phổ biến sau:

Union/Intersection Types

Union Types là những type mang tính chất: EITHER OR (tạm dịch là Hoặc cái này Hoặc cái kia). Để viết Union Types, chúng ta dùng Pipe Symbol (|).

Ví dụ như bạn có một function listen() như sau:

/**
* Hàm listen() nhận vào tham số port, tham số này có thể là string hoặc number. 
* Nếu là string, thì sẽ parseInt() để chuyển về number và truyền vào hàm server.listen()
* @param port: any
*/
function listen(port: any) {
 let _port = port;
 if (typeof port === 'string') {
  _port = parseInt(port, 10);
 }

 server.listen(port);
}

Ở ví dụ trên, mình sử dụng typeof. typeof là cú pháp dùng để lấy về type của một biến bất kỳ. Giá trị mà typeof trả về có type là string

typeof('string'); // string
typeof(123); // number
typeof(true); // boolean
typeof({}); // object
typeof([]); // object
typeof(() => {}); // object
typeof(null); // null
typeof(undefined); // undefined
typeof(new Date()); // object

// Còn một số khác như NaN, String(), Boolean(), Number() các bạn nghiên cứu nhé.
// Lưu ý là các dạng như Array, Object, Function, Date đều trả về là object.
// và giá trị của typeof là string 
 typeof(typeof(123)) // string

Các bạn thấy hàm listen() ở trên có một vấn đề đó là tham số port có dạng là any. Nghĩa là mình có thể truyền vào bất cứ dạng giá trị nào cho tham số này: string, number, boolean, object, array ..v.v… Và điều này thì không hay tí nào, vì trong hàm listen() này mình chỉ xử lý là string hoặc number mà thôi. Lúc này, sử dụng Union Types là giải pháp tốt nhất. Hàm listen() đc viết lại như sau:

function listen(port: string | number) {
 // do something
}

listen('3000'); // works
listen(3000); // works
listen(true); // TypeError: Argument of type true is not assignable to parameter type string | number
listen(); // TypeError: Invalid number of arguments, expected 1

Các bạn thấy là TypeScript báo lỗi ngay khi mình truyền boolean vào cho listen(), hoặc là không truyền gì cả.
Mình lưu ý là TypeScript báo lỗi vậy, mình thường gọi là Compilation Time error vì thực sự khi transpiled bằng tsc thì các bạn sẽ nhận được lỗi tương tự khi trình soạn thảo hiển thị. Mặc dù có Compilation Time error, code JStsc tạo ra vẫn chạy được bình thường nhé, và khi chạy các bạn gặp lỗi thì đó gọi là Runtime Error.

Tương tự như tạo Union Type cho tham số, bạn có thể tạo Union Type cho cả giá trị trả về của hàm nhé. Ví dụ:

function getSomething(): string | number {
 return 'string'; // works
 return 30; // works
 return true; // TypeError: Returned expression type boolean is not assignable to type string | number
}

Ngoài Union Types, thì TypeScript cũng cung cấp Intersection Types. Và đây chính là Type Composition, mình sẽ đi sâu hơn ở mục kế nhé.

Conditional Types

Từ TypeScript version 2.8 thì TypeScript cung cấp cho developers Conditional Types. Đây là 1 type khá đặc biệt, giúp chúng ta tạo được những type dựa theo điều kiện. Ví dụ:

T extends U ? X : Y

Dòng code trên có thể hiểu là: khi T có thể gán được cho U thì sẽ trả về type X, còn không thì trả về type Y.

function fn<T extends boolean>(x: T): T extends true ? string : number {
 // do something
}

const x = fn(true); // type của giá trị trả về của fn() sẽ có type là string | number

Conditional Types đơn giản chỉ có vậy, nhưng nếu biết cách sử dụng, mình có thể tạo được những types rất “robust” và phục vụ được việc develop rất nhiều. Chúng ta sẽ khám phá thêm Union TypeConditional Type ở mục kế tiếp.

Type Alias

Type Alias có thể hiểu nôm na như là bạn gộp các types lại thành 1 type nào đó (gọi là alias, tên thay thế). Ví dụ như Union Type ở trên: string | number, các bạn có thể tạo 1 Type Alias nếu như các bạn sử dụng string | number ở nhiều chỗ khác nhau:

type StringOrNumber = string | number;

function listen(port: StringOrNumber) {
 // do something
}
listen(3000); // works
listen('3000'); // works

Kế tiếp, mình sẽ lấy ví dụ như sau: Các bạn muốn tạo 1 Component có những yêu cầu sau:

 1. Là 1 FlexComponent với style = {display: 'flex'}
 2. Nhận vào 1 prop: FlexDirection để truyền vào style = {flexDirection: ...}

Theo như các bạn đã biết qua, thì flexDirection có thể nhận vào những giá trị sau: column, row, column-reverserow-reverse. Nhưng trên thực tế, các bạn có thể truyền bất cứ string nào cho flexDirection (trừ khi các bạn dùng TypeScript). Để ngăn ngừa việc truyền “tràn lan”, chúng ta có thể tạo 1 Union Type và dùng Type Alias như sau:

type FlexDirection = 'column' | 'row' | 'column-reverse' | 'row-reverse';

type Props = {
 flexDirection: FlexDirection;
}

export const Flex: FC<Props> = props => {
 return (
  <div style={{display: 'flex', flexDirection: props.flexDirection}}>
   {props.children()}
  </div>
 )
}

const App = ()=> {
 return (
  <Flex flexDirection={'row'}>
   <span>I am a flex child</span>
  </Flex>
 )
}

Ở đây, khi các bạn dùng Flex component và muốn truyền vào giá trị cho flexDirection thì TypeScript sẽ cung cấp Intellisense 4 giá trị mà mình đã khai báo ở FlexDirection alias. Rất hữu dụng đúng không?

Kế tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một ví dụ nữa về Type AliasConditional Types nhé.

type ObjectDictionary<T> = {[key: string]: T};
type ArrayDictionary<T> = {[key: string]: T[]};
type Dictionary<T> = T extends any[] ? ArrayDictionary<T[number]> : ObjectDictionary<T>;

type StringDictionary = Dictionary<string>; // {[key: string]: string}
type NumberArrayDictionary = Dictionary<number[]>; // {[key: string]: number[]}
type UserEntity = Dictionary<User>; // {[key: string]: User}

Ở ví dụ trên, mình có 3 aliases: ObjectDictionary, ArrayDictionaryDictionary. Dictionary được coi là True Type và sẽ là alias được sử dụng trong code của các bạn, còn ObjectDictionaryArrayDictionarySupport Type dùng để hỗ trợ cho Dictionary. Khá là dễ hiểu, nếu mình truyền vào 1 dạng type array (number[]) thì T extends any[] sẽ được định giá là truthyDictionary<number[] sẽ có trả về ArrayDictionary<number>.

TypeScript ngoài cung cấp cho bạn khả năng tạo những dạng type thú vị như trên và kết hợp chúng thì còn cung cấp cho các bạn một số “built-in” types như sau (có khá nhiều nên mình chỉ liệt kê những cái nào sẽ dùng nhiều thôi):

// Exclude/Extract
type Exclude<T, U> = T extends U ? never : T; 
type Extract<T, U> = T extends U ? T : never; 

// Exclude: Loại bỏ những types ở T nếu như những types này gán được cho U 
type SomeDiff = Exclude<'a' | 'b' | 'c', 'c' | 'd'>; // 'a' | 'b'. 'c' đã bị removed.

// Extract: Loại bỏ những types ở T nếu như những types này KHÔNG gán được cho U
type SomeFilter = Extract<'a' | 'b' | 'c', 'c' | 'd'>; // 'c'. 'a' và 'b' đã bị removed.

// hoặc có thể dùng Exclude để tạo type alias NonNullable 
type NonNullable<T> = Exclude<T, null | undefined>; // loại bỏ null và undefined từ T

type Readonly<T> = {readonly [P in keyof T]: T[P]}; // làm tất cả các props trong type thành readonly. Eg: Rất có lợi khi dùng cho Redux State.
type Partial<T> = {[P in keyof T]?: T[P]}; // làm tất cả các props trong type thành optional. Eg: Rất có lợi cho việc type 1 tham số khi cần truyền vào 1 type nào đó mà ko bắt buộc.
type Nullable<T> = {[P in keyof T]: T[P] | null}; // cái này tương tự như Partial, Partial sẽ trả về T[P] | undefined. Còn Nullable sẽ trả về T[P] | null 

type Pick<T, K extends keyof T> = {[P in K]: T[P]};
type Record<K extends keyof any, T> = {[P in K]: T};

// Pick: Pick từ trong T những type có key là K
type Person = {
 firstName: string;
 lastName: string;
 password: string;
}

type PersonWithNames = Pick<Person, 'firstName' | 'lastName'>; // {firstName: string, lastName: string}

// Record: Gán type T cho lần lượt từng key P trong K 
type ThreeStringProps = Record<'prop1' | 'prop2' | 'prop3', string>;
// { prop1: string, prop2: string, prop3: string }

type ReturnType<T> = T extends (...args: any[]) => infer R ? R : any;

// ReturnType: trả về type của giá trị mà function T trả về.
type Result = ReturnType<() => string>; // string

type Omit<T, K extends keyof T> = Pick<T, Exclude<keyof T, K>>;

// Omit: loại bỏ type có key là K trong T 
type PersonWithoutPassword = Omit<Person, 'password'>; // {firstName: string, lastName: string}

Trên đây là một số type alias hay dùng, nếu rành, các bạn sẽ có được những bộ types cực kỳ hữu dụng trong qúa trình phát triển phần mềm của mình. Xem thêm tại: Advanced Types

Kế tiếp, chúng ta sẽ nói về một chủ đề cũng khá quan trọng trong hệ thống Types của TypeSccript, đó là Type Composition.

Type Composition


Type Composition là thuật ngữ dùng để nói đến kết hợp các loại types lại với nhau. Mình sẽ dùng ví dụ từ React nhé.

type FC<P = {}> = FunctionComponent<P>; // FC là alias của FunctionComponent

interface FunctionComponent<P = {}> {
  (props: PropsWithChildren<P>, context?: any): ReactElement | null;
  propTypes?: WeakValidationMap<P>;
  contextTypes?: ValidationMap<any>;
  defaultProps?: Partial<P>;
  displayName?: string;
}

Đoạn snippet trên là type FunctionComponent chính thức từ @types/react. Cách dùng như sau:

const Flex: FunctionComponent<Props> = props => {...}
const Flex: FC<Props> = props => {...}

Ở đây mình muốn các bạn để ý đến: PropsWithChildren<P>, đây là 1 composite type. Khi các bạn pass type Props vào cho FunctionComponent, thì props của Component không chỉ đơn thuần là type Props nữa, mà nó là PropsWihChildren<Props>, React truyền tiếp Props vào cho PropsWithChildren. PropsWithChildren có dạng như sau:

type PropsWithChildren<P> = {
 children?: ReactNode
} & P;

Các bạn thấy là PropsWithChildren lấy type P và kết hợp với type: { children?: ReactNode }, đây gọi là Type Composition. Ví dụ rõ ràng hơn như sau:

type Props = {
 onClick: () => void;
 buttonText: string;
 buttonStyle: CSSProperties;
}
const CustomButton: FC<Props> = props => {...}
// props có type là: 
/**
 * {
 *  onClick: () => void;
 *  buttonText: string;
 *  buttonStyle: CSSProperties
 *  children?: ReactNode;
 * }
 */

Tóm lại, PropsWithChildren sẽ giúp cho các bạn có truy xuất đến: props.children trên props mà sẽ không bị TypeScript “làm phiền”. Lưu ý là ở class Component Component<Props, State> thì Props này cũng sẽ đc composite tương tự với PropsWithChildren

Type Composition có công dụng nổi bật nhất là khả năng Reuse Types. Ví dụ trong 1 thư viện UI, họ có rất nhiều Component khác nhau: Button, Image, Text, Card .v.v… Những Component này có những types Style khác nhau, nhưng cũng có những types cơ bản giống nhau. Ví dụ như Text sẽ có thêm fontSize, fontWeight còn Button sẽ có onClick. Tác giả của những thư viện UI này sẽ sử dụng Type Composition để viết types system cho thư viện UI của họ mà không phải lặp đi lặp lại nhiều 1 số types giống nhau.

Như các bạn đã thấy, đi sâu vào hệ thống Types của TypeScript không dễ dàng quá đúng không? Nhưng hiểu được và nắm được một số kĩ thuật cơ bản thì sẽ gíup được rất nhiều trong việc sử dụng TypeScript, điển hình là dùng Redux trong React với TypeScript như thế nào. Và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề này nhé.

Ứng dụng trong Redux


Trong Redux, các bạn sẽ phải làm việc với 3 cấu trúc chính:

 1. Actions
 2. Reducers
 3. Stores

Ở phần này, mình sẽ hướng dẫn về: ActionsReducers mà thôi vì types của Stores sẽ được kết cấu lên từ types của ActionsReducers. Và mình sẽ mặc định rằng các bạn có kiến thức nền của Redux rồi nhé.

Để “dễ thở” hơn trong việc áp dụng TypeScript vào Redux, mình khuyên các bạn là nên dùng thư viện: typesafe-actions. Đây là một thư viện cực kỳ hữu dụng nếu các bạn dùng TypeScript với Redux. Các bạn có thể KHÔNG dùng typesafe-actions nhưng mình dám chắc rằng bạn sẽ gặp khó khăn và sẽ nản ngay khi types những ActionsReducers của mình. Bài viết này sẽ dùng typesafe-actions nhé.

npm i -s typesafe-actions

Actions

typesafe-actions cung cấp 4 công cụ chính để làm việc với Actions: action, createAction, createAsyncAction và type alias ActionType. Ngoài ra còn có createStandardActioncreateCustomAction, 2 công cụ này chỉ là cách tạo Actions khác thôi. Các bạn có thể xem thêm tại typesafe-actions. createAsyncAction sẽ có lợi nếu như bạn dùng redux-thunk middleware để tạo các Async Actions để gọi API.

Để viết một TodoActions, mình sẽ làm như sau:

// Có rất nhiều cách để viết Action trong Redux, 
// mình sẽ viết bằng typesafe-actions luôn mà không viết những cách khác, các bạn tự so sánh nhé.
import { action, createAction } from 'typesafe-actions';

// Cách 1, dùng action 
export const todoActions = {
 addTodo: (content: string) => action('ADD_TODO', { content }),
 updateTodo: (id: number, content: string) => action('UPDATE_TODO', { id, content }),
 deleteTodo: (id: number) => action('DELETE_TODO', { id }),
 toggleTodo: (id: number) => action('TOGGLE_TODO', { id }),
 toggleAll: (completing: boolean) => action('TOGGLE_ALL', { completing }),
 clearCompleted: () => action('CLEAR_COMPLETED'),
 setFilter: (type: FilterType) => action('SET_FILTER', { type })
};

// Cách 2, dùng createAction
export const todoActions = {
 addTodo: createAction('ADD_TODO', actionCb => (content: string) => actionCb({content})),
 updateTodo: createAction('UPDATE_TODO', actionCb => (id: number, content: string) => actionCb({id, content})),
 deleteTodo: createAction('DELETE_TODO', actionCb => (id: number) => actionCb({id})),
 toggleTodo: createAction('TOGGLE_TODO', actionCb => (id: number) => actionCb({id})),
 toggleAll: createAction('TOGGLE_ALL', actionCb => (completing: boolean) => actionCb({completing})),
 clearCompleted: createAction('CLEAR_COMPLETED', actionCb => actionCb),
 setFilter: createAction('SET_FILTER', actionCb => (type: FilterType) => actionCb({type}))
}

Cả 2 cách là như nhau, nhưng sẽ khác biệt khi sử dụng thêm 1 số công cụ hỗ trợ của typesafe-actions như: getType(), isOfType() hoặc isActionOf(). Đây là những công cụ hỗ trợ mà typesafe-actions cung cấp để bạn có thể dùng với những middlewares như redux-observableredux-saga.

Sau khi các bạn đã định nghĩa xong actions của mình, thì kế tiếp là Reducers.

Reducers

Trước hết, các bạn phải biết được type của Reducer, Reducer có type như sau:

type Reducer<State, Actions> = (state: State, action: Actions) => State;

Nếu như nhìn kĩ thì các bạn sẽ thấy Type Alias Reducer<State, Actions> ở trên khá hợp lý, và chính xác với đinh nghĩa của Reducer: nhận vào state hiện tại, và action được dispatch, sẽ return state mới. Vậy bây giờ mình cần: StateActions.

 1. State: State thì rất dễ, các bạn chỉ cần định nghĩa State bằng 1 interface. Thông thường, mình viết interface của State ngay trong Reducer quản lý State đó, các bạn hoàn toàn có thể tách interface ra thành 1 file riêng nhé
export type Todo = {
 id: number;
 content: string;
 isCompleted: boolean;
};
export type FilterType = 'all' | 'active' | 'completed';
// Todo và FilterType là arbitrary (không quan trọng). Có thể hoàn toàn khác trong 1 ứng dụng Todo khác

interface TodoState {
 todos: Todo[];
 filter: FilterType;
}

const initialState = {
 todos: [],
 filter: 'all'
} as TodoState;

Như vậy là bạn đã có State, bây giờ đến Actions cho Reducer

 1. Actions: Bình thường để type được Actions hoàn chỉnh thì rất khó. Lí do là vì Actions thường không đồng nhất, có Action có payload, có Action không có payload, những Action có payload thì các payload này lại khác nhau. Các bạn có thể tưởng tượng ra độ phức tạp nếu như muốn type Actions rồi đó. Và đây là lý do mình khuyên các bạn dùng typesafe-actions. typesafe-actions cung cấp cho các bạn ActionType để có thể lấy ra được type của Actions từ actions mà các bạn đã khai báo ở mục trước todoActions.
import { ActionType } from 'typesafe-actions';
import {todoActions} from './actions';

type TodoActions = ActionType<typeof todoActions>;

Vậy là xong. Các bạn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm về ActionType tại Github của typesafe-actions nhé. Đừng hoa mắt :P

Kế tiếp là viết Reducers thôi:

import { Reducer } from 'redux';

// Cách viết thông thường
export const todoReducer: Reducer<Readonly<TodoState>, TodoActions> = (state = initialState, action) => {
 switch (action.type) {
  // your reducers
 }
}

Đây là cách viết thông thường dùng switch và cách type dùng Reducer từ @types/redux. switch sẽ kiểm tra từng action.type mà chúng ta có:

 1. ADD_TODO
 2. UPDATE_TODO
 3. DELETE_TODO
 4. TOGGLE_TODO
 5. TOGGLE_ALL
 6. CLEAR_COMPLETED
 7. SET_FILTER

và sẽ return về state mới dựa trên 1 trong 7 actions này. Các bạn đang thắc mắc là giờ mình phải tự viết 7 cái case này rồi phải ghi từ action ra theo dạng string ('ADD_TODO') vì mình không dùng constant như: const ADD_TODO = 'ADD_TODO';. Không hề, bây giờ trình soạn thảo của các bạn đã có đầy đủ thông tin mà TodoActions cung cấp, các bạn chỉ cần đặt cursor lên switch và dùng gợi ý của trình soạn thảo, trình soạn thảo sẽ viết ra đầy đủ 7 case này cho bạn. Quá đã đúng không?

Bên cạnh đó, TodoActions còn cung cấp đúng type cho tất cả payload cho từng action.type.

Ở những ứng dụng React mà áp dụng Redux, chúng ta thường thấy có nhiều reducers, mỗi reducer tượng trưng cho một phần state trong State tổng thể của toàn bộ ứng dụng, state tổng thể này thường gọi là AppState và các reducers thường được truyền vào store dưới dạng rootReducers.

export const rootReducers = combineReducers({
 todoState: todoReducer,
 authState: authReducer
})

và sau đây là AppState:

interface AppState {
 todoState: TodoState;
 authState: AuthState;
}
// TodoState chính là interface TodoState mà chúng ta khai báo ở todoReducer.

Hmm, có vẻ lặp lại qúa đúng không? Chúng ta có thể áp dụng ReturnType ở đây để không phải định nghĩa lại AppState bằng các interface mà chúng ta đã viết rồi:

// vì dùng ReturnType, nên chúng ta sẽ chuyển AppState sang Type Alias 
type AppState = ReturnType<typeof rootReducers>; 

Vì sao nó lại hoạt động? Nếu để ý, các bạn sẽ thấy đc combineReducers là 1 Function và sẽ return về theo dạng như sau:

{
 todoState: ReturnType<typeof todoReducer>;
 authState: ReturnType<typeof authReducer>;
}

Với kiến thức trên, mình có thể dùng ReturnType để lấy được type của giá trị trả về của combineReducers và đó chính là AppState của mình.

Tại sao mình cần AppState? Câu trả lời là các bạn sẽ cần tới AppState khi sử dụng: mapStateToPropsmapDispatchToProps với connect(). Đọc đến đây, có lẽ các bạn cũng đang thắc mắc là: Bây giờ 1 component kết nối với Redux thì làm sao mà type được props cho Component này? Vì props của Component thường sẽ được cung cấp từ stateactions mà. Chúng ta sẽ quan sát snippet sau nhé:

const mapStateToProps = (state: AppState) => ({
 todos: state.todoState.todos
 // ...
})

const mapDispatchToProps = {
 addTodo: todoActions.addTodo
 // ...
}

export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(TodoList);

// TodoList.tsx
type TodoListProps = {
 // type cái gì bây giờ?
}
const TodoList: FC<TodoListProps> = props => {...}

“Type cái gì bây giờ?” Các bạn hoàn toàn có thể lặp lại các props:

todos: Todo[];
addTodo: (content: string) => Action;

nhưng như thế này thì không DRY chút nào (DRY - Do not Repeat Yourself). Chúng ta lại tiếp tục áp dụng Type CompositionUtility Types thôi:

const mapStateToProps = (state: AppState) => ({
 todos: state.todoState.todos
 // ...
})

const mapDispatchToProps = {
 addTodo: todoActions.addTodo
 // ...
}

type TodoListProps = ReturnType<typeof mapStateToProps> & typeof mapDispatchToProps;

const TodoList: FC<TodoListProps> = props => {...}

export default connect(mapStateToProps, mapDispatchToProps)(TodoList);

Và bây giờ, mọi thứ đã gọn gàng hơn và TypeScript cũng sẽ vui vẻ với bạn hơn vì tất cả đã được type 1 cách chính xác và DRY. props của TodoList sẽ có: props.children, props.todosprops.addTodo.

Đây là cách sử dụng Redux với TypeScript. Các bạn thấy sao? Kích thích không :P? Nếu chưa kích thích, thì mình hy vọng mục cuối của bài viết “dài đăng đẳng” này sẽ giúp các bạn kích thích hơn, đó là Generic Component

Generic Component

Generic Component là 1 Component có thể dùng với nhiều dạng type khác nhau. Thông thường, Generic Component sẽ là Render Props hoặc Children Render. Mình xin lấy ví dụ từ ứng dụng React Native mình viết: rn-movies. Ở trong ứng dụng này, mình có viết 1 Generic Component, các bạn có thể tìm thấy tại: MediaDetailHorizontalList. image
Như hình trên, các bạn có thấy phần CastsCrews không? Đây chính là generic component MediaDetailHorizontalList. Điểm chung của component này là:

 1. Render 1 list có thể scroll theo chiều ngang.
 2. Mỗi item trong list là: Image và 1 số thông tin về item theo dạng text.
 3. Style cho Image và Text là như nhau.

CastCrew là 2 type khác nhau (và còn 1 số khu vực khác áp dụng MediaDetailHorizontalList nữa => type khác nhau) nhưng mình cần 1 Component có thể nhận vào 1 Generic Type và có thể render được ít nhất là phần List, Image và 1 số style chung của các items. Generic ComponentChildren Render sẽ giúp được mình trong trường hợp này, các bạn cùng xem qua code nhé:

type MediaDetailHorizontalListProps<T> = {
 items: T[];
 imageProp: keyof T;
 children: (item: T) => ReactNode;
 wrapperStyle?: StyleProp<ViewStyle>;
 onPress?: (item: T) => void;
 height?: number;
 width?: number;
};

function MediaDetailHorizontalList<T>(props: MediaDetailHorizontalListProps<T>) {
 const { items, imageProp, children, onPress, height = 150, width = 100, wrapperStyle = {} } = props;

 const renderContent = (item: T, index: number) => (
  <Card
   key={ index.toString() }
   image={ { uri: item[imageProp] as unknown as string } }
   imageStyle={ { height, width } }
   containerStyle={ { ...styles.container, width } }
   wrapperStyle={ wrapperStyle }>
   { children(item) }
  </Card>
 );

 return useMemo(() => (
  (
   <ScrollView horizontal showsHorizontalScrollIndicator={ false }>
    { items.map((item, i) => (
     !!onPress ? <TouchableOpacity key={ i.toString() } onPress={ () => onPress(item) }>
      { renderContent(item, i) }
     </TouchableOpacity> : renderContent(item, i)
    )) }
   </ScrollView>
  )
 ), [items, imageProp]);
}

export default MediaDetailHorizontalList;

Đây là code của toàn bộ MediaDetailHorizontalList, các bạn chỉ cần để ý dùm mình:

 1. type MediaDetailHorizontalListProps<T>. Ở đây, mình sẽ truyền vào 1 generic type T cho MediaDetailHorizontalListProps để type T cho những properties khác có trong props này.
 2. children: (item: T) => ReactNode. Vì mình dùng Children Render nên mình phải type lại children là 1 Function thay vì chỉ là ReactNodePropsWithChildren cung cấp.
 3. children(item). Ở đây, mình dùng children() và truyền vào item có type T để đảm bảo rằng Children Render trả về type chính xác.

Sau đây là cách sử dụng MediaDetailHorizontalList:

<MediaDetailSection sectionTitle={ 'Casts' }>
 <MediaDetailHorizontalList items={ movie.credits.cast } imageProp={ 'profile_path' }>
  { item => (
   <>
    <Text style={ { fontSize: 10, textAlign: 'center' } }>{ item.name }</Text>
    <Text style={ { fontSize: 8, textAlign: 'center' } }>as</Text>
    <Text style={ { fontSize: 10, textAlign: 'center' } }>{ item.character }</Text>
   </>
  ) }
 </MediaDetailHorizontalList>
</MediaDetailSection>

{ !!movie.credits.crew.length && (
 <MediaDetailSection sectionTitle={ 'Crews' }>
  <MediaDetailHorizontalList items={ movie.credits.crew } imageProp={ 'profile_path' }>
   { item => (
    <>
     <Text style={ { fontSize: 10, textAlign: 'center' } }>{ item.name }</Text>
     <Text style={ { fontSize: 8, textAlign: 'center' } }>as</Text>
     <Text style={ { fontSize: 10, textAlign: 'center' } }>{ item.job }</Text>
    </>
   ) }
  </MediaDetailHorizontalList>
 </MediaDetailSection>
) }

Theo mặc định, movie.credits.crewCrew[] còn movie.credits.castCast[]. Để ý ở trên type của MediaDetailHorizontalListProps<T> nhận vào 1 T, mình truyền T ở đâu? Bên trong MediaDetailHorizontalListProps mình có: items: T[]. Khi mình truyền, Cast[] (hoặc Crew[]) vào cho items thì TypeScript tự động lấy Cast (hoặc Crew) và gán cho T. Nói cách khác, nếu mình truyền movie.credits.cast vào cho items, thì lúc đó MediaDetailHorizontalList của mình sẽ hoạt động dựa trên type là Cast (tương tự cho Crew).

Điều này giúp ích gì? Để ý hơn, các bạn sẽ thấy rằng phần Children Render của cả 2 CastCrew khá giống nhau, nhưng mình muốn dùng những giá trị khác nhau trên CastCrew: như ở Cast mình muốn hiển thị cast.character để biết được diễn viên này đóng vai gì trong phim, còn ở Crew thì mình muốn hiển thị crew.job để biết được người này làm vai trò gì trong đoàn phim. Khi dùng Children Render với Generic Type T, thì item của mình trong đoạn Children Render sẽ có type đúng với gì mà mình truyền vào cho items. Các bạn xem đoạn GIF này nhé:

Và với Generic Component, mình đã có 1 Component có thể tái sử dụng ở nhiều nơi với nhiều dạng giá trị khác nhau mà vẫn có thể render thêm những phần khác biệt dựa vào type của items truyền vào.

Generic Component nói riêng, Generics nói chung là 1 kỹ năng khó. Để hiểu được, các bạn cần phải xác định được khi nào cần áp dụng và phải áp dụng nhiều thì mới có thể tiến bộ với Generics được. Và lợi ích mà Generics mang lại thực sự là rất lớn, các bạn cố gắng nhé.

Summary

Bài viết dài quá nhỉ? Các bạn có mệt không? Nhưng có thấy kích thích không? ReactTypeScript không quá xa lạ nhưng thực sự cũng không gần gũi với cộng đồng lập trình viên. Trong bài này, chúng ta đã tìm hiểu sâu hơn về:

 1. Utility Types
 2. Type Composition
 3. Ứng dụng trong Redux
 4. Generic Component

Hy vọng qua bài viết này, các bạn sẽ thấy gần gũi và quen thuộc hơn với TypeScript. Nhưng “học đi đôi với hành”, mình trông chờ các dự án React + TypeScript của các bạn đây. Chúc các bạn may mắn, thành công và vui vẻ 😘

Resources

 1. React-TypeScript-CheatSheet
 2. Typescript